Skip to main content

Mrs Campbell

Nursery Teacher

Miss Hewitt

Nursery Nurse

Mrs Pow

Nursery Nurse

Mrs Mezzullo

Nursery Nurse

Welcome to Moffat Nursery

Welcome to Moffat Nursery – information for parents and carers. 

Welcome to our Nursery!   If English is not your first language and you would like key documents e.g. nursery newsletters provided in your native language please complete the request slip below and hand in to nursery staff. We will try our best to meet your request.

Name of child    ______________________________

Language requested ______________________________

(Latvian)

Laipni l?dzam Moffat Nursery - inform?cija par vec?kiem un apr?p?t?jiem.
Laipni l?gti m?su Nursery! Ja ang?u valoda nav j?su dzimt? valoda, un j?s v?l?tos galvenos dokumentus piem st?du bi?eteni paredz?tie sav? dzimtaj? valod?, l?dzu, aizpildiet piepras?juma pasl?d?t zem un roku, lai pirmsskolas darbiniekiem. M?s cent?simies m?su lab?ko, lai apmierin?tu piepras?jumu.
Nosaukums b?rna ______________________________
Valoda piepras?ts ______________________________

 

(Polish)

Witamy Moffat Nursery - informacje dla rodziców i opiekunów.
Zapraszamy do naszej szkó?ki! Je?li angielski nie jest pierwszym j?zykiem i chcesz kluczowe dokumenty np biuletyny przedszkola przewidziane w swoim ojczystym j?zyku wype?nij po?lizgu ??dania poni?ej i odda? pracownikom przedszkola. Postaramy si? jak najlepiej spe?ni? ??dania.

Imi? dziecka ______________________________

J?zyk zwróci?a ______________________________

 

(Nepali)

?????? ? Moffat ?????? ???? - ??????? ? ??????????????? ???? ????????
?????? ?????? ?????? ?! ???????? ????? ???????? ??? ??? ? ????? ????? ?????? ????????? ?????????? ????? ??? ???? ?????? ?????? ?????????? ????? ???? ?????? ???? ???? ? ?????? ???????? ?? ???? ???? ??????? ?????? ???? ???? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ???????
????? ?? ??? ______________________________
???? ______________________________ ??????

(Chinese – simplified)

???????? - ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????______________________________
????______________________________